اثر بخشی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری پي بردن به چند و چون فعاليت ها و اقدامات انجام شده و تأثيرات آنها ، از نكات اساسي در نزد سازمان ها و مجريان پروژه ها است . اين مهم از طريق مطالعات ارزشيابي امكان پذير بوده و طي آن در قالب و شيوه اي علمي از…