تاثیر نوسانات ارزش پول

تاثیر نوسانات ارزش پول

تاثیر نوسانات ارزش پول بشر اولیه در اقتصاد خود معیشتی، تا وقتی که تولید، اضافه بر مصرف نداشت، نیازی به مبادله پیدا نکرد؛ اما با تقسیم کار ابتدایی و ایجاد تخصص، تولید مازاد بر مصرف و هم چنین تنوع در تولیدات پیدا شد. کالاهای متنوع برای او مطلوبیت‌های متفاوتی ایجاد می‌نمود. برای دستیابی به کالاهای…