استاندارد های حسابداری

استاندارد های حسابداری استاندارد های حسابداری برمبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین شده است.مفاهیم نظری تدوین شده توسط کمیته استانداردهای حسابداری باهدف تدوین استاندارد های حسابداری هماهنگ تهیه شده است .   دامنه‌ کاربرد استانداردهای‌ حسابداری، صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (که‌ از این‌ به ‌بعد صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) است‌ که‌ به منظور ارائه‌…