مادر معناگرا کودک خلاق

مادر معناگرا کودک خلاق

مادر معناگرا کودک خلاق مطالعات نشان داده که خلاقیت عنصر مهمی در زندگی کودکان بوده و می تواند در جنبه های مختلفی از زندگی نقش بسزایی داشته باشد. چگونگی شرایط پیرامون کودکان و نحوه تعامل با آن ها می تواند بر بروز و شکوفایی خلاقیت کودکان موثر باشد و به عبارتی ویژگی های اجتماعی و…